KVKK

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İŞLETİLEN
GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Veri Sorumlusu Kimliği

Isparta Belediye Başkanlığı
Kutlubey Mah, Mimar Sinan Caddesi, No:1 Merkez/ISPARTA

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Isparta Belediyesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve sair mevzuat kapsamında üstlendiği görev ve sorumlulukları en sağlıklı şekilde yerine getirilmek, bu doğrultuda fiziksel mekân güvenliğinin ve operasyonel güvenliğin sağlanması amaçlarıyla Belediye’ye ait yerleşkelerde ve il Otogarında ve bu amaçlara ek olarak acil durum yönetimi amacıyla Belediye itfaiye araçlarında ve Zabıta Müdürlüğü saha çalışanlarının yakalarında kamera kayıt sistemleri kullanmaktadır. Zabıta Müdürlüğü yaka kameraları haricinde bahsi geçen alanlarda konumlandırılan kameralar ses kaydı almamaktadır.

Kişisel Verilerin Kimlere, Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kamera kayıtlarının kamuya açıklanmaması esastır. Bu kayıtlar olağandışı durumlar haricinde Belediye yetkililerince dahi incelenmemekte ve sınırlı süre sonunda otomatik olarak silinmektedir. Bununla birlikte yaşanan adli olayların araştırılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında yetkili Kamu makamlarına yardım sunulması amacıyla Resmi talep halinde bu kayıtların bir örneği talepte bulunan Kamu makamıyla paylaşılır.

İlgili Kişilerin 6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Diğer Hakları

Kamera kayıtlarına girdiğini düşünen vatandaşlarımız, 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarını Belediye’ye yasal usule uygun olarak başvurmak suretiyle işletebilirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞAN ADAYLIK SÜREÇLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA ve MAHREMİYETİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Veri Sorumlusu Kimliği

Isparta Belediye Başkanlığı
Kutlubey Mah, Mimar Sinan Caddesi, No:1 Merkez/ISPARTA

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Çalışan adaylarının kişisel verileri

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve bilgi güvenliğinin temini amaçlarıyla Isparta Belediye Başkanlığı ilgili birimlerince kayıt altına alınmakta ve kullanılmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Çalışan adaylarının kişisel verileri yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Bakanlığı tarafından işletilen E-Belediye sistemine aktarılır. Ayrıca adayın İŞKUR üzerinden başvuruda bulunması durumunda İŞKUR’a adayın değerlendirilmesi süreciyle ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Çalışan adaylarının kişisel verileri aday başvuru belgelerini kağıt ortamında elden teslim etmeleri, https://ebelediye.isparta.bel.tr/webportal/index.php adresi üzerinden başvuruda bulunmaları ve İŞKUR aracılığıyla toplanmaktadır. Adaylar sınava ve mülakata tabi tutulursa sınav ve değerlendirme sonuçlarına dair kayıtlar oluşturulur.

Aday verileri bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri dahilinde işlenmektedir.

İlgili Kişilerin 6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Diğer Hakları

Çalışan adayları, 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarını Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yasal usule uygun olarak başvurmak suretiyle işletebilirler.

BELEDİYECİLİK FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA ve MAHREMİYETİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Veri Sorumlusu Kimliği

Isparta Belediye Başkanlığı olarak yasal ve idari yükümlülüklerimiz doğrultusunda belediyecilik hizmetlerinin sunumunda ilgili kişilerin kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işleriz.

Yazışma adresi:
Isparta Belediye Başkanlığı
Kutlubey Mah, Mimar Sinan Caddesi, No:1 Merkez/ISPARTA

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 • Belediyecilik faaliyetlerinde operasyonel güvenliğin temini, belediyecilik ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, fiziksel mekan güvenliğinin temini, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Belediyecilik faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, belediyenin taraf olduğu sözleşmelerin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ve sair mevzuat kapsamında taşınmaz alım-satım faaliyetlerinin ve kamulaştırma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kent sakinlerinin mutluluğuna ve refahına yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep ve şikâyet yönetimi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, acil durum yönetimi, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İhtiyacı olan vatandaşlara sosyal yardımların yapılması,

amaçlarıyla kullanılır ve kayıt altına alınır.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bina yapım ve iskân ruhsatlandırma işlemlerinde istifade ettiğimiz e-ruhsat sistemi, bu ortamı tedarik ettiğimiz firma tarafından tahsis edilen bulut sunuculardadır. Belediyecilik faaliyetlerine ilişkin dijital kayıtlarımız İçişleri Bakanlığının kontrolündeki E-Belediye sistemine entegre sistem vasıtasıyla tutulmaktadır.

Evlendirme işlemlerinde alınan kayıtlar hakkında Nüfus Müdürlüğü bilgilendirilmektedir ve evlenen kişilerin talep etmeleri halinde nikah merasimleri https://isparta.bel.tr/canli-nikah-yayini/ üzerinden herkese açık şekilde anlık olarak yayınlanmaktadır.

Belediye halk eğitim kurslarına katılan öğrencilerin sertifikalandırılmaları amacıyla verileri Milli Eğitim Bakanlığı Sistemine aktarılmaktadır.

Tahsilat süreçlerinde vatandaşlarımıza yapılan mali yardımlarda bankalardan yardım alırız ve ilgili bankalar bilgilerinizi tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için kayıt altına alabilirler. Covid-19’la mücadele kapsamında karantinadaki vatandaşlarımızın evlerine yemek göndeririz ve bu amaçla adreslerini yemek şirketine bildiririz.

Bakanlıklardan ve diğer yetkili makamlardan gelen resmi taleplerin karşılanması, Emniyet Genel Müdürlüğü, savcılık ve mahkeme taleplerinin karşılanması, hukuk işlerinin yürütülmesi ve avukat tarafından takibinde kişisel veriler ve bunları ihtiva eden kayıtlar aktarılmaktadır. Ayrıca adli bir olay söz konusu ise olay hakkında adli makamlara bildirimde bulunulur ve bu bildirimde kişisel veriler yer alabilir. Gayrimenkul değerleme uzmanları yetkileri ve görevleriyle sınırlı olarak talep etmeleri halinde belediye kayıtlarına erişim sağlayabilirler.

Ruhsatlandırılan umumi işyerleri Emniyet Genel Müdürlüğüne, umumi olmayan işyerleri ise Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.

Vatandaşların ve diğer kent sakinlerinin tercih etmeleri halinde talep ve şikayet takibi amacıyla sınırlı olarak kullandığımız Whatsapp ihbar hattının sunucuları yurtdışında bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Belediyemizin resmi web sitesi https://isparta.bel.tr/ adresinde yer alan portallar vasıtasıyla, mobil uygulamalarımız ve Whatsapp ihbar hattımız vasıtasıyla, İçişleri Bakanlığı kontrolündeki E-Belediye sistemi ve bu sisteme entegre Belge Yönetim Sistemi vasıtasıyla, e-posta yoluyla, telefon görüşmeleri ve görüşmelerin kayıt altına alınması suretiyle, kamera kayıt cihazlarıyla, resmi taleplerin elden teslim alınması ve Belediye tarafından işletilen formların doldurulması yoluyla toplanmaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesinde dayandığımız hukuki sebepleri gösterir tablo şu şekildedir:

Hukuki Sebep   İşleme Amacı
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Belediyecilik faaliyetlerinde operasyonel güvenliğin temini, belediyecilik ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, fiziksel mekân güvenliğinin temini, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kent sakinlerinin mutluluğuna ve refahına yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep ve şikâyet yönetimi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, acil durum yönetimi, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Belediyecilik faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, belediyenin taraf olduğu sözleşmelerin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • İhtiyacı olan vatandaşlara sosyal yardımların yapılması,
Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ve sair mevzuat kapsamında taşınmaz alım-satım faaliyetlerinin ve kamulaştırma süreçlerinin yürütülmesi,
Açık rıza alınması ·         Engelli bireylerin motive edilmesi ve sosyal hayata dahil edilmeleri için gerçekleştirilen organizasyonlar ve etkinliklerde yer almak isteyen engelli bireylerle ilgili bilgilerin kayıt altına alınması,
Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacı, Kanunlarda açıkça öngörülmesi ·         Evlenme başvurusunda bulunan bireylerden sağlık raporu talep edilmesi,

·         Hasta bakım ve sağlık danışmanlığı süreçleri ile hasta nakil süreçlerinde bireylere destek olunması,

 

İlgili Kişilerin 6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Diğer Hakları

İlgili kişiler, 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarını Isparta Belediye Başkanlığına yasal usule uygun olarak başvurmak suretiyle işletebilirler.

 

 

 

 

 

 

 

BELEDİYE KURUMSAL WEB SİTESİ ve SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN YAPILAN SOSYAL PAYLAŞIMLARDA ve KURUMSAL TANITIM MATERYALLERİNDE YER ALAN KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Isparta Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak tarafınıza ait kişisel verileri kurumsal tanıtım materyallerimizde, web sitelerimizde ve sosyal medya hesaplarımızda duyurmak istiyoruz. Web sitelerimizin ve sosyal medya hesaplarımızın işletilmesinde web hizmeti sunan şirketle/ ilgili sosyal medya şirketiyle ortak veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekteyiz. Web sitemizin sunucuları Türkiye’de, sosyal medya hesaplarının sunucuları ise yurtdışındadır. Bununla birlikte bahsi geçen her içi çevrimiçi kanal vasıtasıyla yayınlanacak olan veriler dünyanın her yerinden internet kullanıcıları tarafından erişilebilir niteliktedir.

İşleme süreci, tanıtım materyallerinin, kurumsal web sitesi ve sosyal medya içeriğinin sizin de onayınız dâhilinde hazırlanması ve akabinde paylaşılması şeklinde yürütülür. İçeriğin düzenlenmesi ve kaldırılması talepleriniz başta olmak üzere 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarınız doğrultusunda her zaman Müdürlüğümüze başvuruda bulunabilirsiniz. Müdürlüğümüz, ilgili kurumsal iletişim materyalleri, web sitesi ve sosyal medya hesabının yukarıda açıklandığı şekilde işletilmesi dışında kişisel verilerinizi sizi bilgilendirmeden ve gerekirse açık rızanızı almadan kullanmaz, bununla birlikte alenileştirilen kişisel verileriniz hakkında herhangi bir sorumluluk da kabul etmez.

Veri Sorumlusunun Kimliği:

Bilgilerinizin güvenliği ve gizliliği kurumumuz için çok önemlidir. Bu nedenle, kişisel verilerinizin korunması maksadıyla 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında uyulması gereken birtakım usul ve esaslar ile hak ve hürriyetleriniz hakkında kullanıcılarımıza bilgi vermek isteriz. İşbu bilgilendirme, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca ve yasal mecburiyet sebebiyle yapılmaktadır.

Isparta Belediyesi mobil uygulaması, Isparta Belediye Başkanlığı tarafından kent sakinleri ve ziyaretçileri için geliştirilmiştir. Isparta Belediye Başkanlığı bu uygulamaun işletilmesi süresince KVKK bağlamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, sizlerden alınan şahsi bilgiler KVKK’da belirtilen gizlilik ve güvenlik usulleri kapsamında koruma altına alınmak suretiyle

Mobil uygulama cihazınızda kayıtlı olduğu sürece bu uygulamanın çalışması için teknik olarak ağ bağlantılarınıza erişim sağlamamız gerekmektedir. Ayrıca uygulamanın kullanımı esnasında cihazınızın kapanmasını önlemek amacıyla pil ayarlarınızı kullanabiliriz. Uygulamada yer alan ihbar/şikâyet bölümünü kullanmak ve bu bölüm üzerinden bize ihbar/şikâyet konusu olayla ilgili kayıtlar iletmek isterseniz cihazınızın kamerasına veya dosya/depo alanına erişmemiz gerekecektir. Tüm bu süreçlerde uygulamaya vermiş olduğunuz izinleri sizin kontrolünüzdedir. Bu izinleri her zaman cihazınızın uygulama ayarları bölümünden kaldırabilirsiniz.

Uygulamanın kullanımı süresince veriler yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda KVKK’da yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayandırılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Paylaşımı ve Aktarımı:

Tarafımızca saklanmakta ve işlenmekte olan kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmıyoruz. Ancak kişisel verileriniz Resmi talep halinde bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile diğer adli ve idari resmi kurumlarla paylaşılabilir.

Güvenlik ve Saklama:

Kurumumuz sağlanan kişisel verilerinizin güvenliğinin ve gizliliğinin muhafaza edilmesine son derece önem verilmektedir. Nitekim kişisel verileriniz özel bir şifreleme yöntemi ile korunmakta ve güvenli bir sunucuda saklanmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korunması için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri kurumumuz tarafından alınmaktadır.

Kurumumuzca sağlanan ve saklanan kişisel verilerinizin bulundukları platformlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, değişikliğe uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri maksadıyla gerekli iş sürecinin tasarımıyla birlikte teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz tarafınıza bildirilen maksatlar ve kapsam dışında kullanılmamak şartıyla gereken tüm bilgi güvenlik önlemleri alınmak suretiyle işlenecek ve sınırlı süre sonunda kişisel verileriniz yok edilme, silinme ya da anonimleştirme yollarından biriyle kurumun veri akışından çıkarılacaktır.

KVKK gereğince sahip olduğunuz haklar:

KVKK’nın 11. Maddesine göre herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu çerçevede yapacağınız talepler, KVKK kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren bir dilekçe ile yasal usule uygun şekilde kurumumuzun Mimar Sinan Caddesi No:1  Isparta Posta Kutusu 32100 adresine bizzat başvurabilir,  başvurunuzu noter kanalıyla veya kurumumuz elektronik posta adresine (info@isparta.bel.tr) göndererek iletebilirsiniz.

 

KVKK kapsamında kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklar üzerinde tasarruf edebilmeniz için, kurumumuz ile paylaştığınız bilgilerin, güncel ve doğru olması gerekmektedir; aksi takdirde yanlış bilgi paylaşılması nedeniyle doğacak mesuliyetler her yönüyle tarafınıza ait olacaktır.

Bu bildirimin en güncel haline uygulama ek bilgilerinde yer alan Gizlilik Politikası başlığından erişim sağlayabilirsiniz. Isparta Belediyesi, kişisel verilerin muhafaza edilmesine yönelik ilkelerin, güncel tutulması ve başta ilgili mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla bu politikada düzenlenen konuları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Bizimle İletişime Geçin:  Bilgilendirme metni veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, info@isparta.bel.tr e-posta adresinden veya 0(246) 211 60 00 numaralı telefondan temasa geçerek ulaşabilirsiniz.

a) Veri Sorumlusu
Telefon görüşmeleri Isparta Belediye Başkanlığı tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuata uygun şekilde kayıt altına alınmaktadır.
Yazışma adresi:
Isparta Belediye Başkanlığı
Kutlubey Mah, Mimar Sinan Caddesi, No:1 Merkez/ISPARTA
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Telefon görüşmelerimiz operasyonel güvenliğin temini, acil durum süreçlerinin yürütülmesi ve belediyecilik faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması ve il sakinlerinin belediyecilik faaliyetlerinden memnuniyetini sağlamak amacıyla kayıt altına alınmaktadır.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Sınırlı süreyle saklanan görüşme kayıtlarının üçüncü kişilere açıklanmaması esastır. 6698 Sayılı Kanun’un istisnasını oluşturan 28’inci maddesi kapsamında gelen Resmi taleplerin karşılanması gerekirse bu kayıtlar yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.
a) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
Telefon görüşmelerimiz ses kayıt sistemi vasıtasıyla kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca görüşme esnasında bir işlem yapılacaksa belediye çalışanı tarafından bu işlemler belediye sistemlerine kaydedilir.
Yukarıda sayılan işbu aydınlatma metninin amacını oluşturan faaliyetlerde “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanırız.
b) İlgili Kişinin Diğer Hakları
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun 11’inci maddesi doğrultusunda verileriniz üzerinde haklarınız bulunmakta olup, bu haklarınızı yukarıdaki yazışma adresine yasal usule uygun olarak başvuruda bulunmak suretiyle kullanabilirsiniz.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist