2016 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

  • haber-fotografi-isparta

Belediye Meclisimiz Tarife Komisyonunca hazırlanıp Meclise sunulan raporda; Belediyemiz, 2015 yılında uyguladığı EVSEL KATI ATIK ücret tarifesinin 2016 yılında da hiç bir zam yapılmadan aynen uygulanması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

ISPARTA BELEDİYESİ

 

2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

 

 

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

            Bu rapor, 27.10.2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 23/1 maddesinde yer alan “2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesinde belirlenen idarelerce ve belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler e esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır”. Biçimindeki düzenleme gereği hazırlanmıştır.

            2872 sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesi uyarınca evsel katı hizmetlerinden tahsil edilen ücretler evsel katı ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. Bu doğrultuda evsel katı atık idarelerinin tarifelerini tam maliyet esasına göre toplam sistem maliyeti üzerinden belirlemelerini gerektirmektedir.

 

Raporun hazırlanmasında 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümleri, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzdaki açıklamalar esas alınmıştır.

 

Raporun 2. Bölümünde Tarife Hesaplama İlkeleri, 3. Bölümünde Maliyetler, 4. Bölümünde Tarifeler ve 5. Bölümünde Faturalandırma ve Muhasebeleştirme işlemlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ

            Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel atık idarelerinin tarifelerini saptarken tam maliyet ve kirleten öder ilkelerini kullanmaları zorunlu kılmaktadır.

            Bu raporda “tarife” terimi bir evsel atık idaresinin, evsel atık ile ilgili verdiğitüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yaralanan atık üreticilerine yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretleri ifade etmektedir. Bu yöntemle öncelikle sistemin mevcut ihtiyaçları kapsamında oluşan maliyetler hesaplanır. Daha sonra hizmetlerin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli özkaynak getirisi maliyetler toplamına eklenir. Bir başka deyişle;

Toplam sistem maliyeti=Evsel Katı Atık Hizmetleri Maliyeti + Özkaynak Getirisi

 

Tarife Hesaplamasında Şu Adımlar İzlenmiştir.

1.     Hizmet kapsamı tanımlanmıştır.

2.     Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyeti hesaplanmıştır. Bu maliyet KDV dahil olarak hesaplanmıştır.

3.     Özkaynak getirisi hesaplanmıştır.

4.     Toplam sistem maliyetinin farklı atık üreticilerine dağıtımı yapılmıştır.

5.     Faturalama için bir tarife yapısı ve türü seçilmiştir.

 

 

 

3. MALİYETLER

3.1. Hizmet Kapsamı

Hizmetin kapsamı; Katı Atık Yönetimidir.

 

3.2. Toplam Maliyetin Hesaplanması

Toplam sistem maliyetinde iki unsur dikkate alınmıştır. unsurlardan birincisi Kılavuzun 5.2.1. kısmında açıklanan Direk Maliyetler, ikincisi kılavuzun 5.2.5 bölümünde açıklanan Özkaynak Getirisidir.

Ayrıca çevre temizlik vergisine konu işlerle evsel katı atık toplanma hizmetinin ayrı ihale edilmiş olması nedeniyle hesaplamalarda çevre temizlik vergisi dikkate alınmamıştır.

Direk maliyetin içerisinde evsel katı atığın toplanması işine ait hizmet alım maliyeti bulunmakta olup kılavuzda belirtildiği üzere 2014 yılında yapılan hizmet alım giderleri dikkate alınmıştır. Hizmet alım giderlerine ilişkin ayrıntılı döküm aşağıya çıkarılmıştır.

 

Tablo 1: 2014 YILI Hizmet Alım Giderlerinin Dökümü

 

2014 YILI HİZMET ALIM GİDERLERİNİN DÖKÜMÜ

OCAK

745.834,33 TL

ŞUBAT

754.208,01 TL

MART

702.753,00 TL

NİSAN

742.759,26 TL

MAYIS

724.327,63 TL

HAZİRAN

708.875,38 TL

TEMMUZ

823.110,47 TL

AĞUSTOS

786.577,60 TL

EYLÜL

826.596,31 TL

EKİM

849.714,55 TL

KASIM

787.690,86 TL

ARALIK

769.222,49 TL

TOPLAM

9.230.669,89 TL

 

1 TON KATI ATIĞIN ÇÖP DEPOLAMA ALANINDA BERTARAF BEDELİ

 

2014 Yılında aylık ortalama toplanan çöp miktarı 7.288 ton dur. Göller bölgesi belediyeler birliğinden alınan verilere göre 1 ton katı atığın bertaraf ücreti ihalede 7.85 TL/ton olarak belirlenmiştir.

 

7.288 ay/ton x 7,85 TL/ton =57.210,08 TL*12= 686.529,60 TL/YIL

 

Özkaynak Getirisi toplam maliyetin % 3,93’ ü (2013 yeniden değerleme oranı) olarak belirlenmiştir. Buna ilişkin hesaplama aşağıda gösterilmiştir.

 

Özkaynak Getirisi = (Hizmet alım Gideri+ Bertaraf Bedeli ) x Yeniden değerleme oranı % 3,93

                                   (9.230.669,89 + 686.529,60) x % 3,93

                                               9.917.199,49 x %3,93

                                                           389.745,94 TL

 

 

Maliyet = Hizmet alım Gideri + Katı Atık Bertaraf Bedeli + Özkaynak getirisi

 

Maliyet = 9.230.669,89 + 686.529,60 + 389.745,94

 

Toplam Maliyet : 10.306.945,43 TL

 

TOPLAM SİSTEM MALİYETİ

MALİYETLER

TOPLAM TL.

DİREK MALİYETLER

9.917.199,49

DOLAYLI MALİYETLER

0

ÖZKAYNAK GETİRİSİ (% 3,93)

389.745,94

TOPLAM SİSTEM MALİYETİ

10.306.945,43

SATIŞ GELİRLERİ

0

TAHAKKUK EDEN ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ KONUTLAR (-)

1.553.815,82

TAHAKKUK EDEN ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ İŞYERİ (-)

774.083,66

NET SİSTEM TOPLAM MALİYETİ

7.979.045,95

 

4- TARİFELERİN BELİRLENMESİ

            Atık Miktarlarının Hesaplanması :

            Atık miktarlarının hesaplanmasında mesken abonelerinden sabit fiyat üzerinden işlem yapılacak olup mesken dışı abonelerin hesabında ise yönetmeliğin 18. Maddesi (ç) bendi olan “Atık üreticilerinin hane halkı büyüklüğü, hastanelerde yatak sayısı, okullarda öğrenci sayısı gibi belirli özelliklerine göre belirlenecek sabit atık üretim değerleri” başlıklı maddesi göz önüne alınarak hesaplamalar yapılacaktır.

            Göller bölgesi belediyeler birliği çöp depolama alanı kantar kayıtlarından alınan bilgiler doğrultusunda Isparta Belediyesinin yıllık toplamış olduğu evsel atık miktarı  87.452,45 Ton olarak tespit edilmiştir.

 

Tablo 6: Tarifeye Esas Mükelleflerin sınıflandırılması

Mükellef türü

Grup No

Kapsam

Konutlar

1 Grup

-Konutlar, Dernekler (Ticari faaliyetsiz), İnşaatlar

-Şehit aileleri, Gaziler, Engelliler (indirimli tarife)

Konut Dışı

2. Grup

Okullar, Yurt, Kreşler, Dershaneler

3. Grup

Kamu Kurum ve Kuruluşları-Bankalar

4. Grup

Konaklama Tesisleri ile Hastaneler ve Diğer Yataklı Sağlık Tesisleri

5. Grup

Her Türlü Yeme İçme ve Eğlence Yerleri

6.Grup

Daimi Surette Faaliyet Gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, Hipodrom, gibi yerler

7. Grup

Sinema, Tiyatro, Opera, Bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri

8. Grup

Sanayi Kuruluşları-İmalathaneler- Balık İşleme, Yem Fabrikaları

9. Grup

Bürolar, Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları

10.Grup

Diğer Ticarethaneler (Bakkal, Küçük Marketler,

Bürolar, Berber ve Kuaförler, Kırtasiye, Pastaneler,

Küçük İmalathaneler vb. işyerleri)

4.1. Konutlara Ait Evsel Atık Miktarı Hesabı (Grup 1)

 

 

Abone sayısı

Atık Miktarı ton/yıl

Evsel katı atık Miktarlarının payı

Toplam sistem maliyeti (TL/Yıl)

ÇTV (TL/Yıl)

Tarifeye Esas Toplam Tutar

Mesken

78938

76.084

% 87

8.967.042,52

1.553.815,82

7.413.226,70

Mesken Dışı Yerler

11536

11.369

% 13

1.339.902,90

   774.083,66

   565.819,24

TOPLAM(TL)

90474

87453

% 100

10.306.945,43

2.327.899,48

7.979.045,94

 

 

            Aşağıda Belediyemizin ekonomik sosyal yapısına göre  ve Gelir Birimizden alınan verilere göre toplam su abonesi sayımız 90.474 adet bu rakamın 78.938’ ü mesken abonesi olup yüzdelik dilimde % 87 luk kısmı mesken abonesi olarak geçmektedir.

 

Isparta Belediyesi mücavir alanından meskenlerden çıkan atık miktarı :

 

2014 yılı kantar kayıtlarına göre düzenli depolama alanına gelen katı atık miktarı 87.452     ton/yıl dır.

Net Toplam sistem Maliyeti/Toplam atık Miktarı = 7.979.045,94 TL/Yıl / 90474 ton/yıl

 

88,20 TL/Ton

 

76.084 (ton/yıl) / 78.938 mesken = 0,96 ton/yıl – mesken olarak hesaplanmıştır.

 

Ton başına katı atık toplama maliyeti de 88,20 TL hesabına göre;

 

Ortalama Maliyet = 0,96 ton/yıl-mesken x 88.20 TL/ton = 84,67 TL/mesken-yıl

 

Aylık Ortalama Maliyet = 84,67 TL/mesken-yıl /12 ay

 

= 7,05 TL/ay

 

 

4.2. Konut Dışı Evsel Katı Atık Üreticileri :

Konut dışı evsel katı atık üreticileri belirlenirken evsel katı atık üreticilerinin nitelikleri ile çevre temizlik vergisi mükellefleri sınıfları dikkate alınmış ve özelliklerine göre detaylı bir tarifelendirme yapılmıştır. Temizlik İşleri Müdürlüğünce yıllık olarak toplanan evsel katı atık miktarı 87.452 ton olarak hesaplanmış olup, konutlar için 76.084 ton hesaplanmış ve toplam katı atığın % 87’ sidir. Konut dışı evsel katı atık miktarı toplam atığın % 13 ’ü öngörülmüş olup, 9 gruba ayrılarak işyerlerinin niteliğine göre ayrım yapılarak Kılavuzun 71’inci sayfasındaki verilere göre evsel katı atık miktarları hesaplanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 4.2.1. Okullar, Yurt, Kreşler, Dershaneler vb. Yerlere ait Evsel Katı Atık Miktarı Hesabı (Grup 2)

 

Okul, yurt, kreş, dershane evsel katı atık miktarı hesabında Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzun 71’inci sayfasındaki verilere göre 20 kişilik bir öğrenci grubuna isabet eden evsel atık miktarı 1,3 ton/yıl olarak belirlenmiş olup, bu belirlemeden yola çıkarak bir öğrenciye isabet eden yıllık evsel atık miktarı: 1,3/20=0,065 ton/yılolarak bulunmuştur.

Okul, yurt, kreş, dershane vb. yerlerin grup derecesine göre öğrenci sayıları ortalamaları alınarak, birim başına belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada okul sayıları ile çarpılarak grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır. Aşağıdaki tabloda üst ve alt sınır ortalamaları alınarak üretilen evsel katı atık miktarları hesaplanmıştır.

 

Tablo: Okullar, Yurt, Kreş, Dershaneler Evsel Katı Atık Miktarı Hesabı

Açıklama

Grup

Derece

Üst sınır (Öğrenci sayısı)

Alt Sınır (Öğrenci sayısı)

Ortalama Öğrenci sayısı

Birim Atık Miktarı (Öğrenci Başına)

Grup Atık Miktarı (Ton/yıl)

Okul,Yurt, Kreş dershane

11

1

2000 ve üzeri

2000

2001

0,065

130,06

Okul,Yurt, Kreş dershane

11

1

1999

1250

1624,5

0,065

105,59

Okul,Yurt, Kreş dershane

11

1

1249

1000

1.124,5

0,065

73,09

Okul,Yurt, Kreş dershane

11

1

999

750

874,5

0,065

56,84

Okul,Yurt, Kreş dershane

11

1

749

500

624,5

0,065

40,59

Okul,Yurt, Kreş dershane

11

1

499

250

374,5

0,065

24,34

Okul,Yurt, Kreş dershane

11

1

249

100

174,5

0,065

11,34

Okul,Yurt, Kreş dershane

11

1

99

1

50

0,065

3,25

 

Tablo: Okullar, Yurt, Kreş, Dershaneler Ücret Tarifesi

OKULLAR (Öğrenci sayısı)

Atık Miktarı (ton)

Ton Maliyet

Yıllık Tutar TL.

Aylık Tutar TL.

2000 ve üzeri

130,06

88,20

11.471,29

955,94

1250-1999 arası

105,59

88,20

9.313,04

776,08

1000-1249 arası

73,09

88,20

6.446,54

537,21

  750- 999 arası

56,84

88,20

5.013,29

417,77

  500- 749 arası

40,59

88,20

3.580,04

298,34

  250- 499 arası

24,34

88,20

2.146,79

178,90

  100- 249 arası

11,34

88,20

1.000,19

83,35

1- 99 arası

3,25

88,20

286,65

23,89

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.Kamu Kurum Ve Kuruluşları-Bankalara ait Evsel Katı atık Miktarı Hesabı (Grup3)

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bankaların evsel katı atık miktarı hesabında Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzun 71’inci sayfasındaki verilere göre 20 kişilik bir personel grubuna isabet eden evsel atık miktarı 11,80 ton/yıl olarak belirlenmiş olup, bu belirlemeden yola çıkarak bir personele isabet eden yıllık evsel atık miktarı: 11,80/20=0,59 ton/yıl olarak bulunmuştur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bankaların grup derecesine göre personel sayıları ortalamaları alınarak, birim başına belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel karı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada kurum sayıları ile çarpılarak grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır.

Aşağıdaki tabloda üst ve alt sınır ortalamaları alınarak üretilen evsel katı atık miktarları hesaplanmıştır.

 

 

Tablo Kamu Kurum ve Kuruluşları, Bankalar ait Evsel Katı Atık Miktarları

Açıklama

Üst Sınır (Personel Sayısı)

Alt Sınır (Personel Sayısı)

Ortalama Personel sayısı

Birim Atık Miktarı (Kişi Başı)

Grup atık Miktarı (Ton/yıl)

Kamu Kuruluşları, Bankalar

500 den büyük

501

0,59

295,59

Kamu Kuruluşları, Bankalar

499

250

347,5

0,59

220,96

Kamu Kuruluşları, Bankalar

249

100

174,50

 

0,59

102,96

Kamu Kuruluşları, Bankalar

99

50

74,50

0,59

43,96

Kamu Kuruluşları, Bankalar

49

20

34,50

0,59

20,35

Kamu Kuruluşları, Bankalar

19

5

12

0,59

7,08

Kamu Kuruluşları, Bankalar

4

1

2,5

0,59

1,48

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo: Kamu Kurum ve Kuruluşları, Bankalar  Ücret Tarifesi (Grup 3)

Kamu Kurum ve Kuruluşları Bankalar (Personel Sayısı)

Atık Miktarı (ton)

Ton Maliyet (TL)

Yıllık Tutar TL.

Aylık Tutar TL.

500 ve üzeri

295,59

88,20

26.071,04

2.172,59

250-499 Arası

220,96

88,20

19.488,23

1.624,05

100-249 Arası

102,96

88,20

9.081,07

756,76

50-99 Arası

43,96

88,20

3.877,27

323.11

20-49 Arası

20,36

88,20

1.795,75

149.65

5-19 Arası

7,08

88,20

624,46

52.04

0-4 Arası

1,18

88,20

104,07

8.67

 

 

 

 

4.2.3. Konaklama Tesisleri ile Hastaneler ve Diğer Yataklı Sağlık Tesislerine ait Evsel Katı Atık Miktarı (Grup 4)

Konaklama Tesisleri ile Hastaneler ve Diğer Yataklı Sağlık Tesislerine Ait Evsel Atık Miktarı Hesabında Belediyemiz işyeri ruhsatları ile bilgi sistemleri kayıtları dikkate alınmıştır. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzun 71’inci sayfasında yer alan hastanelerde 20 yatak başına düşen atık miktarı, ile otellerde 20 yatak başına düşen evsel atık miktarının ortalaması alınarak ve bulunan bu tutar 20’ye bölünmek yoluyla 1 yatak başına düşen atık miktarı hesabı yapılmıştır.

 

Tablo: Konaklama Tesisleri, Hastane vb. Birim Atık Miktarı Hesabı

 

Otellerde 20 yatağa isabet eden atık miktarı

Hastanelerde 20 yatağa isabet eden atık miktarı

Ortalama

Birim Yatak Atık Miktarı (ton/yıl)

Birim Atık Miktarı

19,7

25,60

22,65

1,1325

 

Tablo: Konaklama Tesisleri, Hastane vb. Evsel Katı Atık Miktarları Hesabı

Açıklama

Grup

Derece

Üst sınır (Yatak sayısı)

Alt Sınır (Yatak sayısı)

Ortalama Yatak sayısı

Birim Atık Miktarı

Grup Atık Miktarı (Ton/yıl)

Konaklama Tesisi Hastane v.b

1

2

1000

501

750,50

1,1325

849,94

Konaklama Tesisi Hastane v.b

2

2

500

300

400

1,1325

453,00

Konaklama Tesisi Hastane v.b

3

2

299

150

225,5

1,1325

255,37

Konaklama Tesisi Hastane v.b

4

2

149

50

99,50

1,1325

112,68

Konaklama Tesisi Hastane v.b

5

2

49

20

34,5

1,1325

39,07

Konaklama Tesisi Hastane v.b

6

2

19

1

10

1,1325

11,32

 

Tablo: Konaklama Tesisleri, Hastane ve Diğer Yataklı sağlık tesislerine  Ücret Tarife Tablosu

Konaklama Tesisleri, Hastane ve Diğer Yataklı sağlık tesisleri (yatak sayısına göre)

Atık Miktarı (ton)

Ton Maliyet (TL)

Yıllık Tutar TL.

Aylık Tutar TL.

500 ve üzeri

849,94

88,20

74.964,71

6.247,06

300-499 arası

453,00

88,20

39.954,60

3.329,55

150-299 arası

255,37

88,20

22.523,63

1.876,97

50-149 arası

112,68

88,20

9.938,37

828,20

20-49 arası

39,07

88,20

3.445,97

287,16

1-19 arası

11,32

88,20

998,42

83,20

 

 

4.2.4 Her Türlü Yeme İçme ve Eğlence Yerleri ile Marketler ve Pazar Yerleri Evsel Atık Miktarı Hesabı

Her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri ile kullanım alanı m² üzeri marketler ve Pazar yerlerindeki tezgahlar için atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemi ve ruhsat biriminin kayıtlarından yararlanılmış olup, gruplara göre yeme içme eğlence yerlerinin m²  ortalamaları dikkate alınmıştır. Kılavuzun 71. İnci sayfadaki verilere göre Restoran, market ve pazarlar için kılavuzda belirtilen  referans miktarı 50 m² için 30,6 ton/yıl olduğuna göre 1 m² ye düşen evsel katı atık miktarı 30,6/50=0,61 ton/yıl olacaktır.

 

Tablo: Her Türlü Yeme, İçme ve Eğlence Yerleri Evsel Katı Atık Miktarları Hesabı

Açıklama

Grup

Derece

Üst sınır (m2)

Alt Sınır (m2)

Ort. m2

m2        Birim Atık Miktarı

Grup Atık Miktarı (Ton/yıl)

Yeme, İçme, Eğlence Yer. Büyük Market ve Pazar yer

1

3

1000 ve üzeri

1000

1001

0,61

610,61

Yeme, İçme, Eğlence Yer. Büyük Market ve Pazar yerleri

2

3

999

500

749,5

0,61

457,20

Yeme, İçme, Eğlence Yer. Büyük Market ve Pazar yerleri

3

3

499

250

374,5

0,61

228,45

Yeme, İçme, Eğlence Yer. Büyük Market ve Pazar yerleri

4

3

249

100

174,5

0,61

106,45

Yeme, İçme, Eğlence Yer. Büyük Market ve Pazar yerleri

5

3

99

50

74,5

0,61

45,45

Yeme, İçme, Eğlence Yer. Büyük Market ve Pazar yerleri

6

3

49

0

24,5

0,61

14,94

 

Tablo: Her Türlü Yeme, İçme ve Eğlence Yerleri Ücret Tarife Tablosu

Yeme, İçme, Eğlence Yer. Büyük Market ve Pazar yerleri

Atık Miktarı (ton)

Ton Maliyet (TL)

Yıllık Tutar TL.

Aylık Tutar TL.

1000 ve üzeri

610,61

88,20

53.855,80

4.487,98

500-999 arası

457,5

88,20

40.324,60

3.360,38

250-499 arası

228,45

88,20

20.148,85

1.679,07

100-249 arası

106,45

88,20

9.388,45

782,37

50-99 arası

45,45

88,20

4.008,25

334,02

0-49 arası

14,94

88,20

1.318,15

109,84

Pazar yerleri      2 m2 için

1,22

88,20

107,60

8.97

 

 

4.2.5.Daima Surette Faaliyet Gösteren Lunapark, Panayır vb. yerlerin Evsel Katı atık Ücret Tarifesi ( Grup 6)

Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrom gibi yerler evsel katı atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlarından yararlanılmıştır. Birim başına düşen evsel katı atık miktarı kılavuzun 71. inci sayfadaki verilere göre restaurant, market ve pazarlar için kılavuzda belirtilen  referans miktarının birim başına düşen tutarın yarısı alınmıştır. (0,61/2=0,306 ton/yıl)

Lunapark. Panayır vb. yerlerin grup derecesine göre kullanım alanlarının ortalamaları alınarak, birim başına belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel karı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada işyeri sayıları ile çarpılarak grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır.

 

Tablo: Lunapark, Panayır vb.  Evsel Katı Atık Miktarları Hesabı

Açıklama

Grup

Derece

Üst sınır (m2)

Alt Sınır (m2)

Ort. m2

m2        Birim Atık Miktarı

Grup Atık Miktarı (Ton/yıl)

Lunapark, Panayır, Fuar, Park vb.

1

3

9999

5000

5000

0,305

1.525,00

Lunapark, Panayır, Fuar, Park vb.

2

3

4999

4000

4.499,50

0,305

1.372,35

Lunapark, Panayır, Fuar, Park vb.

3

3

3999

3000

3.499,50

0,305

1.067,35

Lunapark, Panayır, Fuar, Park vb.

4

3

2999

2000

2.499,50

0,305

762,35

Lunapark, Panayır, Fuar, Park vb.

5

3

1999

1000

1.499,50

0,305

457,35

Lunapark, Panayır, Fuar, Park vb.

6

3

999

500

749,50

0,305

228,60

Lunapark, Panayır, Fuar, Park vb.

7

3

499

0

249,5

0,305

76,01

 

Tablo: Her Türlü Yeme, İçme ve Eğlence Yerleri Ücret Tarife Tablosu

Lunapark, Panayır, Fuar, Park vb.

Atık Miktarı (ton)

Ton Maliyet (TL)

Yıllık Tutar TL.

Aylık Tutar TL.

5000 m2 ve üzeri

1.525,30

88,20

134.531,90

11.208,75

4000-4999 m2 arası

1.372,35

88,20

121.041,05

10.086,77

3000-3999 m2 arası

1.067,35

88,20

94.140,05

7.845,22

2000-2999 m2 arası

762,35

88,20

67.239,05

5.603,27

1000-1999 m2 arası

457,35

88,20

40.338,05

3.361,52

500-999 m2 arası

228,60

88,20

20.162,30

1.680,21

1-499 m2 arası

76,01

88,20

6.711,80

560,44

 

 

 

 

4.2.6. Sinema, Tiyatro vb. Evsel Atık Miktarı Hesabı ( Grup 7)

Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Birim başına düşen evsel katı atık miktarı kılavuzun 71. inci sayfadaki verilere göre Bürolar için kılavuzda belirtilen  referans miktarının birim başına düşen tutar burada da referans alınmıştır.          (10 kişi için yıllık 2,50 ton ise 2,5/10= 0,25 ton bir işi için)

Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri grup derecesine göre koltuk sayılarının ortalamaları alınarak, birim başına belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel karı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada işyeri sayıları ile çarpılarak grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır.

 

Tablo: Sinema, Tiyatro, Opera vb.  Evsel Katı Atık Miktarları Hesabı

Açıklama

Grup

Derece

Koltuk

Koltuk

Ort.

     Birim Atık Miktarı

Grup Atık Miktarı (Ton/yıl)

Sinema, Tiyatro,

 Opera vb

1

2

2000 ve üzeri

2000

2001,00

0,25

500,25

Sinema, Tiyatro,

Opera vb

2

2

1999

1500

1.749,5

0,25

437,37

Sinema, Tiyatro,

Opera vb

3

2

1499

1000

1.249,50

0,25

312,37

Sinema, Tiyatro,

Opera vb

4

2

999

500

749,50

0,25

187,37

Sinema, Tiyatro,

 Opera vb

5

2

499

250

374,50

0,25

93,62

Sinema, Tiyatro,

Opera vb

6

2

249

100

174,50

0,25

43,62

Sinema, Tiyatro,

Opera vb

7

2

99

1

49,5

0,25

12,37

 

 

Tablo: Sinema, Tiyatro, Opera vb. Ücret Tarife Tablosu

Sinema, Tiyatro, Opera vb

Atık Miktarı (ton)

Ton Maliyet (TL)

Yıllık Tutar TL.

Aylık Tutar TL.

2000 adet ve üzeri

500,25

88,20

44.122,05

3.676,83

1500-1999 arası

437,37

88,20

38.576,47

3.214,70

1000-1499 arası

312,37

88,20

27.551,47

2.295,95

500-999 arası

187,37

88,20

16.526,47

1.377,20

250-499 arası

93,62

88,20

8.257,72

688,14

100-249 arası

43,62

88,20

3.847,72

320,64

1-99 arası

12,37

88,20

1.091,47

90,95

 

 

 

 

 

4.2.7 .Sanayi Kuruluşları, İmalathaneler, Balık İşleme ve Yem Fabrikaları Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi (Grup 8)

Kullanım alanları 150 m² üzeri olan sanayi kuruluşları, imalathaneler, balık işleme, yem fabrikaları gibi yerlerde evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Birim başına düşen evsel katı atık miktarı kılavuzun 71. inci sayfadaki verilere göre sanayi grubu için 25 personel yılda 91,30 ton evsel katı atık belirlenmiş olup, 1 personele düşen evsel katı atık miktarı (91,3/25=3,65 ton/yıl) da 3,65 ton olarak hesaplanmıştır.

Sanayi kuruluşları, imalathaneler, balık işleme, yem fabrikalarının grup derecesine göre personel sayılarının ortalamaları alınarak, birim başına belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada işyeri sayıları ile çarpılarak grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır.

Tablo: Sanayi Kuruluşları, İmalathaneler, Balık İşleme ve Yem Fabrikaları  Evsel Katı Atık Miktarları Hesabı

Açıklama

Grup

Derece

Üst sınır (personel sayısı)

Alt Sınır (personel sayısı)

Ort. (Personel sayısı)

 Birim Atık Miktarı (kişi başına)

Grup Atık Miktarı (Ton/yıl)

Sanayi Kuruluşları, İmalathaneler v.b

11

1

1000

500

750

3,65

2.737,50

Sanayi Kuruluşları, İmalathaneler v.b

11

1

499

200

349,50

3,65

1.275,68

Sanayi Kuruluşları, İmalathaneler v.b

11

1

199

100

149,50

3,65

545,68

Sanayi Kuruluşları, İmalathaneler v.b

11

1

99

50

74,50

3,65

271,92

Sanayi Kuruluşları, İmalathaneler v.b

11

1

49

10

29,50

3,65

107,67

Sanayi Kuruluşları, İmalathaneler v.b

11

1

9

4

6,5

3,65

23,73

Sanayi Kuruluşları, İmalathaneler v.b

11

1

3

0

1,5

3,65

5,47

 

Tablo: Sanayi Kuruluşları, İmalathaneler, Balık İşleme ve Yem Fabrikaları vb. Ücret Tarife Tablosu

Sanayi Kuruluşları, İmalathaneler v.b

Atık Miktarı (ton)

Ton Maliyet (TL)

Yıllık Tutar TL.

Aylık Tutar TL.

500-1000 arası

2.737,50

88,20

241.447,50

20.120,62

200-499 arası

1.275,68

88,20

112.514,53

9.376.21

100-199 arası

545,68

88,20

48.128,54

4.010,71

50-99 arası

271,93

88,20

23.983,78

1.998,64

10-49 arası

107,67

88,20

9.496,93

791,45

4-9 arası

23,73

88,20

2.092,55

174.38

1-3 arası

5,47

88,20

482,90

40,24

 

 

 

4.2.8.Bürolar, Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları Evsel Atık Miktarı Hesabı (Grup 9)

Bürolar, dernekler ve sivil toplum kuruluşu gibi yerlerde evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Birim başına düşen evsel katı atık miktarı kılavuzun 71. inci sayfadaki verilere göre bürolar grubu için 10 personel yılda 2,5 ton evsel katı atık belirlenmiş olup, 1 personele düşen evsel katı atık miktarı (2,5/10=0,25 ton/yıl) da 0,25 ton olarak hesaplanmıştır.

Bürolar, dernekler ve sivil toplum kuruluşların grup derecesine göre personel sayılarının ortalamaları alınarak, birim başına belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada işyeri sayıları ile çarpılarak grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır.

.

Tablo: Bürolar, Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları Evsel Atık Miktarı Hesabı

Açıklama

Grup

Derece

Üst sınır (personel sayısı)

Alt Sınır (personel sayısı)

Ort. (Personel sayısı)

 Birim Atık Miktarı (kişi başına)

Grup Atık Miktarı (Ton/yıl)

Bürolar, Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları

1

5

500 ve üzeri

500

501

0,25

125,25

Bürolar, Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları

2

5

499

250

374,50

0,25

93,63

Bürolar, Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları

3

5

249

150

199,50

0,25

49,88

Bürolar, Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları

4

5

149

100

124,50

0,25

31,13

Bürolar, Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları

5

5

99

50

74,50

0,25

18,63

Bürolar, Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları

6

5

49

10

29,50

0,25

7,38

Bürolar, Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları

7

5

9

1

5

0,25

1,25

 

Tablo: Bürolar, Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları vb. Ücret Tarife Tablosu

Bürolar, Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları

Atık Miktarı (ton)

Ton Maliyet (TL)

Yıllık Tutar TL.

Aylık Tutar TL.

500-1000 arası

125,25

88,20

11.047,05

920,59

250-499 arası

93,63

88,20

8.257,73

688,14

150-249 arası

49,88

88,20

4.398,97

366,58

100-149 arası

31,13

88,20

2.745,23

228,77

50-99 arası

18,63

88,20

1.6421,73

136,89

10-49 arası

7,38

88,20

650.48

54,20

1-9 arası

1,25

88,20

99,23

8,27

 

 

4.2.9. Diğer İşyerleri Ticarethaneler (Bakkal, Küçük Marketler, Berber ve Kuaförler, Kırtasiye, Pastaneler, Kahvehaneler, Kıraathaneler, Marangozlar, Küçük sanayi, imalathaneler v.b işyeri Grup 10)

 Yukarıdaki grupların kapsamına girmeyen ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetlerde bulunanlar ile bunların dışında faaliyet gösteren yerler evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemi ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kayıtlardan yararlanılmıştır. Birim başına düşen evsel katı atık miktarı kılavuzun 71. inci sayfadaki verilere göre diğer ticarethaneler grubu için 10 personel yılda 13,6 ton evsel katı atık belirlenmiş olup, 1 personele düşen evsel katı atık miktarı (13,6/10=1,36 ton/yıl) da 1,36 ton olarak hesaplanmıştır.

Grup derecesine göre personel sayılarının ortalamaları alınarak, birim başına belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada işyeri sayıları ile çarpılarak grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır.

Tablo: Diğer İşyerleri Ticarethaneler (Bakkal, Küçük Marketler, Berber ve Kuaförler, Kırtasiye, Pastaneler, Kahvehaneler, Kıraathaneler, Marangozlar, Küçük sanayi, imalathaneler v.b Evsel Atık Miktarı Hesabı

Açıklama

Grup

Derece

Üst sınır (personel sayısı)

Alt Sınır (personel sayısı)

Ort. (Personel sayısı)

 Birim Atık Miktarı (kişi başına)

Grup Atık Miktarı (Ton/yıl)

Diğer İşyerleri Ticarethaneler

1

2

300 ve üzeri

300

400

1,36

409,36

Diğer İşyerleri Ticarethaneler

2

2

299

200

250

1,36

340,00

Diğer İşyerleri Ticarethaneler

3

2

199

100

149,50

1,36

203,32

Diğer İşyerleri Ticarethaneler

4

2

99

50

74,50

1,36

101,32

Diğer İşyerleri Ticarethaneler

5

2

49

10

29,50

1,36

40,12

Diğer İşyerleri Ticarethaneler

6

2

9

4

6,5

1,36

8,84

Diğer İşyerleri Ticarethaneler

7

2

3

0

1,5

1,36

2,04

 

Tablo: Diğer İşyerleri Ticarethaneler (Bakkal, Küçük Marketler, Berber ve Kuaförler, Kırtasiye, Pastaneler, Kahvehaneler, Kıraathaneler, Marangozlar, Küçük sanayi, imalathaneler v.b Ücret Tarife Tablosu

Diğer İşyerleri Ticarethaneler

Atık Miktarı (ton)

Ton Maliyet (TL)

Yıllık Tutar TL.

Aylık Tutar TL.

300 ve üzeri

409,36

88,20

36.105,55

3.008,79

200-299 arası

339,32

88,20

29.928,02

2.494,00

100-199 arası

203,32

88,20

17.932,82

1.494,40

50-99 arası

101,32

88,20

8.936,42

744,70

10-49arası

40,12

88,20

3.538,58

294,88

4-9 arası

8,84

88,20

779,69

64.97

1-3 arası

2,04

88,20

179,93

15

5. TARİFELER

Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda iki tür tarife tanımlanmış

olup bunlar değişken tarife ve sabit tarifedir. Değişken tarife; Değişken tarifeler atık üreticisinin ürettiği atık miktarına bağlı olarak değişen ve atık üreticisinin doğrudan etkileyebildiği tarifeler olup genellikle hususi konteynerleri olan kurum, kuruluşlar, büyük oteller gibi yerlerde kolaylıkla uygulanabilir. Bu tarife türü tercih edilmemiştir.

Sabit tarifeler atık üretimiyle doğrudan bağlantılı olmayan ve atık üreticisinin davranış değişiklikleri (kaynağında atık azaltma ya da ayırma vb) ile değişmeyen sabit ücretler olarak tanımlanmış olup, hane halkı sayısı, binaların büyüklüğü, ticari kuruluşun türüne dayalı olarak yapılan ücretlendirmeler bu tarife türüne örnek olarak kılavuzda verilmiştir. Tarafımızdan izlenen yöntem; sabit tarife uygulanması yöntemi olup tarife grup ve derecelerinin belirlenmesinde çevre temizlik vergisi verilerinden ve Kılavuzdan yararlanılmıştır. Kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda ibadethaneler hesaplama dışında tutulmuştur.

Yıl içinde Evsel Atık Ücreti kapsamına giren veya kapsamdan çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi izleyen ayın başından itibaren tesis edilecek veya sona erdirilecektir.

Yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi veyahut işyerlerinin faaliyet, kapasite, kullanım alanı, koltuk sayısı, personel sayısındaki değişiklikler nedeniyle farklı gruplardan ücretlendirilmesi gereken hallerde; bu hususların gerçekleştiği tarihi izleyen bir ay içinde bildirimde bulunulması zorunludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır.

Yine Evsel atık Tarifelerinin belirlenmesine yönelik Yönetmeliğin 12. Maddesinde MADDE 12 – (1) Her bir abone için toplam sistem maliyeti o aboneye verilen veya verilecek hizmete göre hesaplanır. Atıksu altyapı yönetimleri ve/veya evsel katı atık idareleri hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacak her abone karşılıklı sözleşme yapmakla yükümlüdürler. (2) Sözleşme, abonenin ve/veya atık üreticisinin hangi hizmetlerden yararlandığını ve hangi tarife türü üzerinden ücretlendirileceğini tanımlar. Denildiğinden herbir abone ile sözleşme imzalanmalıdır.  

Konutlara ait evsel atık bedelleri 12 eşit takside bölünmüş olup taksit tutarları su faturaları ile birlikte en geç fatura son ödeme tarihine kadar Gelir Birimimize  ödenecektir. Konutlara ait evsel atık bedelleri hesaplanırken, konutlardan elde edilen Çevre Temizlik Vergisi maliyetlerden mahsup edilmiştir. Bu nedenle su faturaları üzerinden yeniden bir çevre temizlik vergisi mahsup edilmeyecek ve katma değer vergisi dahil olarak  tahsil edilecektir. Ayrıca su aboneliği olmayıp konut tarifesinden tahsil edilecek olan evsel katı atık üreticileri evsel katı atık bedellerini 2 taksitte Çevre Temizlik Vergisi ödeme zamanında ödeyeceklerdir.

Konut dışı evsel katı atık üreticilerinin evsel atık bedelleri tespit edilirken;

Konut dışı evsel katık ücretleri su abonesi olan mükellefler taksit tutarlarını su faturaları ile birlikte en geç fatura son ödeme tarihine kadar Gelir Birimimize  ödenecektir. Su abonesi bulunmayan evsel katı atık mükellefleri ise 2 eşit taksite bölünmüş olup, taksit tutarları katma değer vergisi dahil olarak  Çevre Temizlik Vergisi ödeme zamanında ödenecektir.

Vadesinde ödenmeyen ücretler için 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’a göre takip edilecek ve 51 inci maddesine göre gecikme zammı alınacaktır. Ücretlerin son ödeme tarihleri su faturaları ile yapılacak tahsilatlarda fatura son ödeme tarihi, diğer tahsilatlarda ise Çevre Temizlik Vergisi son ödeme tarihleridir. 

Tarifelerde bazı gruplar için hesaplama yapılmamıştır. Bunun nedeni belediyemiz sınırları içerisinde o grup kriterlerine uyan kişi, işletme, kurum veya kuruluşun bulunmamasıdır. Hesaplama yapılmayan grup kriterlerine uyan kişi, işletme, kurum veya kuruluşun tarife konusu hizmetten yararlanmaya başlaması halinde hesaplama Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz ekinde yer alan standartlara göre ilgili olduğu gruba isabet eden atık miktarı hesaplanarak tarifelendirilecektir.

           

6. FATURALAMA VE MUHASEBELEŞTİRME

6.1. Faturalama İlkeleri

Konutlar evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılacaktır. Faturalamada aşağıdaki ilkeler dikkate alınacaktır:

·         Faturada her bir hizmetin ücreti ayrı ayrı gösterilecektir,

·         Fatura katı atık üreticisine/aboneye mahsus tüm gerekli bilgileri içerecektir, (isim, adres, atık üreticisi/abone numarası vb.)

·         Faturada ve düzenleme tarihi ve son ödeme tarihi bulunacaktır,

·         Faturanın nasıl ödenebileceği ile ilgili bilgiler faturada belirtilecektir,

·         Fatura, her bir hizmet için her tarife türü için gerekli bilgiyi sağlayacaktır.

·         Diğer evsel atık üreticilerine yapılan hizmet bedeli Çevre Temizlik Vergisi ödeme zamanlarında ödeneceğinden, Çevre Temizlik Vergisi makbuzları üzerinde ayrı bir Kalem olarak gösterilecektir.

6.2. Muhasebeleştirme

Bütçeleme ve Muhasebeleştirme işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yürütülecektir. Bu raporda yer alan tarifeler nedeniyle elde edilen gelirler sadece katı atık toplanması ve bertarafında kullanılması yasal zorunluluktur. Bu nedenle Gelecek yılın Evsel Atık Tarifesine konu giderler ve giderleştirme belgelerinin örnekleri ayrı bir dosyada izlenir. Tarife hazırlama döneminde faturalandırma ve tahsilat sürecini yürüten birimler ile bu hizmetin yerine getirilmesinden sorumlu ana birimin kullanmış olduğu hizmet binasına ait bakım, onarım, elektrik, su giderleri ödemelerine ilişkin bilgiler ilgili birimlerden alınacak, sistem maliyeti buna göre hesaplanacaktır.

 

7. VATANDAŞIN BİLGİLENDİRİLMESİ

Rapor Belediyemizin İnternet sitesinde ve ilan panolarında yayınlanacaktır. Raporun yayınlandığı tarihten itibaren 15 süreyle halkın ve ilgili kuruluşların görüş ve önerilerinin alınmasını sağlamak amacıyla internet sitesinde bir menü oluşturulacak/ tarife raporunda belirtilen mail adresine halkın ve ilgili kuruluşlarının görüşlerini iletmesi sağlanacaktır.

 

8. SONUÇ

Bu rapor 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre çıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin belirlenmesine Yönelik Kılavuzda belirtilen ilke ve yöntemlere dayanılarak evsel atık tarifelerinin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen yöntemler kullanılarak atık miktarlarına isabet eden maliyetler yüklenici grubuna dağıtılarak yüklenilen tüm maliyet yansıtılmıştır.

 

Son 15 Haber

Haber Tarih
Atatürk Halk Koşusuna müracaatlar Isparta Belediyesine yapılabilecek19.02.2020
Fuarda her gün en az 6 bin çocuk kitapla buluşacak 19.02.2020
Ispartalı iş insanlarından Başkan Başdeğirmen’e övgü dolu sözler18.02.2020
Isparta Belediyesi Yeni Logosunu Arıyor17.02.2020
Evlilik Festivali renkli görüntülere sahne oldu17.02.2020
Isparta modern Evlendirme Memurluğu Nikah Salonuna kavuştu14.02.2020
Isparta Belediyesi ‘Mazluma Çatı’ oldu12.02.2020
Başkan Başdeğirmen: “Kadınlarımızın ürettiklerini satmalarını sağlayacağız”12.02.2020
Isparta Belediyesinde görev değişiklikleri10.02.2020
Muhtarlardan, Başkan Başdeğirmen’e Hizmet Teşekkürü8.02.2020
Belediye Ekipleri Kar ve Buzlanmaya Karşı 24 Saat Çalışıyor8.02.2020
İçli: “Başkanımız Çalışmalarını Egellileri de İçine Alarak Yapmış”6.02.2020
Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu3.02.2020
Belediyecilik AK Parti siyasetinin kalbidir3.02.2020
3.02.2020
© 2020 Isparta Belediyesi
Isparta Belediyesi Hizmet Binası
Mimar Sinan Caddesi No:1
0246 211 6000